Faktura RR – komu i do czego służy?

Faktura vat RR jest rodzajem dokumentu, który wystawia przedsiębiorca nabywający produkty rolne lub usługi rolnicze. Kiedy pochodzą one od tzw. rolnika ryczałtowanego, rolnik nie ma obowiązku wystawiania faktury. Rolnicy ryczałtowi podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Stąd też ciężar fakturowania tych transakcji jest przerzucony na nabywcę wskazanych dóbr.

Faktura RR – czy może mieć postać elektroniczną?

Do końca sierpnia 2019 roku faktura RR mogła występować wyłącznie w tradycyjnej wersji papierowej. Przepisy te jednak zostały zmienione i dostosowane do nowoczesnych środków przekazu. Obecnie nabywca ma możliwość wystawienia faktury w formie dokumentu elektronicznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na profilu zaufanym. Sprzedający powinien wyrazić najpierw zgodę na fakturę w takiej postaci. Dla wielu przedsiębiorców jest to bardzo dobre i szybkie rozwiązanie, ponieważ na co dzień wystawiają duże ilości faktur różnego rodzaju. W systemie łatwiej im kontrolować poszczególne dokumenty, a w dokumentach biurowych panuje większy ład. Błyskawicznie też można odnaleźć w systemie daną fakturę po jej numerze. Nabywca jest zobowiązany do przekazania kopii faktury sprzedającemu. Oczywiście faktura podlega korekcie w razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź zmiany istotnych okoliczności związanych z zakupem.

Faktura RR – co dokładnie powinna zawierać?

Wskazuje się szereg informacji, które muszą zostać ujęte w fakturze vat RR. Są to m.in. szczegółowe dane osób lub podmiotów biorących udział w transakcji. Każda faktura musi mieć unikalny numer ewidencyjny, a także zawierać datę, i miejsce transakcji oraz sporządzenia faktury, jeśli dane te się różnią. Należy oznaczyć nabyte produkty co do ich nazwy, wartości, ilości, jednostek miar. Ujęta w fakturze musi być również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku i skorelowana z nią wartość przedmiotu transakcji, oraz kwota należności ogółem. W fakturze powinno także pojawić się oświadczenie rolnika zbywającego dobra, w którym zapewni, iż korzysta z przysługujących na mocy ustawy o podatku od towarów i usług ulg podatkowych.

W jaki sposób rozlicza się vat z faktury RR?

Kwota ustalona jako zryczałtowany zwrot podatku jest wypłacana przez nabywcę na rzecz zbywcy, czyli otrzymuje ją rolnik. Muszą jednak być spełnione pewne przesłanki. Zapłata za towary i usługi musi zostać uiszczona na rachunek bankowy osobisty rolnika w tradycyjnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej. Nabycie produktów rolnych musi być powiązane z dostawą opodatkowaną. Ponadto, w potwierdzeniu zapłaty powinna być data wystawienia faktury lub jej numer, albo też w fakturze musi być uwzględnione potwierdzenie zapłaty.

Artykuł powstał przy współpracy z afaktury.pl